بازدید مسئولین معاونت آموزش دانشگاه از مکانهای در نظر گرفته شده در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برای ایجاد آزمون الکترونیکی دانشگاه

بازدید مسئولین معاونت آموزش دانشگاه از مکانهای در نظر گرفته شده در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برای ایجاد آزمون الکترونیکی دانشگاه

مسئولین آموزش دانشگاه از مکانهای در نظر گرفته شده در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برای ایجاد آزمون الکترونیکی دانشگاه، بازدید کردند.