بخش های بیمارستان

جراحی اطفال داخلی – عفونی – نوزادان - تالاسمی –دیالیز

NICU و PICU

داخلی اطفال –جراحی - نوزادان – کلیه – غدد- خون – عفونی – گوارش - آسم و آلرژی – ریه - روماتولوژی –- اعصاب – قلب - روانپزشکی – ENT - ارتوپدی- پوست خدمات پارا کلینیکی

آزمایشگاه - پاتولوژی– رادیولوژی - سونو گرافی – سی تی اسکن – اکو کاردیو گرافی- اکوی قلب جنین - فیزیوتراپی – گفتار درمانی – شنوایی سنجی – نوار قلب – نوار مغز – اکو کاردیو گرافی - نوار عصب و عضله - آندوسکوپی – شیمی درمانی – سیستوسکوپی – ازونگوسکوپی

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش داخلی یک توسط رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش داخلی یک توسط رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی انجام شد.

تقدیر نمایندگان بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی از خدمات شهرداری ناحیه 1 منطقه 7

نمایندگان بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی از خدمات شهرداری ناحیه 1 منطقه 7 تقدیر کردند.

برگزاری جلسه همفکری اعضای هیأت علمی گروه بیهوشی و رئیس اتاق عمل با رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

جلسه همفکری اعضای هیأت علمی گروه بیهوشی و رئیس اتاق عمل با رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیته مدیریت اجرایی مرداد ماه در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

جلسه کمیته مدیریت اجرایی مرداد ماه بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برگزار شد.