رئیس بخش: آقای قاعدی

مدیریت بخش: آقای سعدی

سوپروایزر: آقای سعدی

پزشکان بخش: خانم دکتر محجوب - خانم دکتر محمدی

خدماتی که به بیماران ارائه می شود:

کلیه آزمایشات روتین و اختصاصی بصورت 24