قوانین و مقررات مرخصی‌ها:

مرخصی استحقاقی

 • کارکنان دستگاه اجرائی سی روز در سال حق اخذ مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند و حداکثر نیمی از مرخصی کارکنان رسمی و پیمانی در هر سال قابل ذخیره شدن است.(مرخصی کارکنان قراردادی قابل ذخیره کردن نمی‌باشد.)
 • .استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به درخواست مستخدم و موافقت رئیس واحد مربوط و در غیاب او معاون وی می‌باشد.
 • لازم به ذکر است ایام تعطیلات واقع شده بین مرخصی کارمندان جزو مرخصی استحقاقی آنان محسوب نمی‌شود.
 • مرخصی کمتر از یک روز جزء مرخصی استحقاقی منظور می‌گردد.هر 8ساعت مرخصی ساعتی معادل یک روز مرخصی محاسبه می‌شود. حداکثر مدت مرخصی ساعتی در روز 3 ساعت است.
 • حداکثر پانزده روزاز مرخصی استحقاقی کارمندان(رسمی و پیمانی) در سال قابل ذخیره شدن است.(مرخصی کارکنان قراردادی قابل ذخیره کردن نمی‌باشد.)

آئین‌نامه حضور و غیاب:

ساعات کار کارکنان دانشگاه چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد.

تمامی کارکنان دانشگاه موظفند در ساعات تعیین شده به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری، خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دانشگاه مکلف به انجام وظایف محوله در محل کار یا خارج از محل کار حسب مورد در قبال دریافت اضافه کاری یا حق الزحمه برابر مقررات مربوط خواهد بود.

کارکنان می‌توانند ساعت کار خود را با موافقت دانشگاه حداکثر به مدت سه سال از 4/1 (برای کارمندان زن و مرد) یا 2/1 (صرفاً برای کارمندان زن براساس قانون نیمه وقت بانوان) تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت و سایر امتیازات این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین می‌گردد. لیکن کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان در طول مدت خدمت پاره وقت براساس حقوق و فوق‌العاده‌های کامل کسر خواهد شد و این گونه سوابق صرفاً در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی تمام وقت محسوب می‌گردد.

 • ساعت ورود وخروج پرسنل در نوبت های کاری مختلف طبق ضوابط تعیین شده بیمارستان می‌باشد.
 • ساعات شروع کار اداری از ساعت7 تا 7:15 صبح و پایان کار ساعت14 بعدازظهر می‌باشد.
 • ساعت کار اداری روزهای 5 شنبه از 7:15 صبح الی13بعداز ظهر

مرخصی استعلاجی

 • هرگاه مستخدم شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاه ترین مدت ممکن به اداره متبوع اطلاع دهد کارگزینی مکلف است گواهی پزشک معالج مستخدم را برای اظهار نظر نزد پزشک معتمد دانشگاه ارسال دارد
 • مرخصی استعلاجی کلیه پرسنل را تا 3روز پس از تایید پزشک معتمد توسط مسئول حضور و غیاب در سیستم ثبت میگردد و مرخصی های بیش از 3 روز را به کمیسیون پزشکی دانشگاه جهت تایید به همراه مدارک مورد نیاز ارسال می گردد و پس از تایید این کمیسیون، مسئول حضور و غیاب مرخصی استعلاجی را در سیستم ثبت مینماید.
 • حداکثر مدتی که مستخدم در یک سال تقویمی می تواند از مرخصی استعلاجی استفاده نماید چهارماه می‌باشد. بیماریهای صعب العلاج به تشخیص کمیسیون پزشکی دانشگاه از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می باشد.
 • حقوق و مزایای کارمند در ایام مرخصی صعب العلاج تا بهبودی کامل یا از کارافتادگی کلی حداکثر به مدت یک سال به میزان حقوق ومزایای مندرج در حکم کارگزینی که حسب مورد به کارمند داده شده است،‌ قابل پرداخت می‌باشد. برای مدت مازاد بر یکسال، فقط حقوق ثابت قابل پرداخت بود.
 • به بانوان باردار برای هـربار وضع حمل، نه مـاه مـرخصی زایمـان با استفاده از حقـوق وفوق‌العاده‌های مربوط تعلق می‌گیرد.
 • به کارکنان زن پس از اتمام مرخصی زایمان تا سن 24 ماهگی فرزند روزانه یک ساعت مرخصی شیردهی تعلق می‌گیرد.و تا سن 6 سالگی کودک یکسال کاهش ساعت کاری در صورتی که پرسنل از بهره وری یا کاهش ساعت کاری دیگری استفاده ننماید.