نام بخش : اتاق عمل 

رییس بخش : آقای دکتر منصور ملائیان

پزشکان بخش : آقای دکتر منصور ملائیان - آقای دکتر فرید اسکندری - آقای دکتر محمدرضا طلوع - آقای دکتر سید رامین زرگرباشی - خانم دکتر بیتا ملکیان زاده - خانم دکتر  پرستو آریانا - آقای دکتر عباس علیپور - آقای دکتر عبدالحمید حسن نیا 

سرپرستار : آقای یاسر یوسفی 

تعداد تخت : 2 تخت اتاق عمل - 3 تخت ریکاوری

خدماتی که به بیماران ارائه می شود:

انجام بیهوشی های موضعی . جنرال 

انجام اعمال جراحی اطفال با بهترین کیفیت و کمترین عوارض جانبی