خانم سودابه درویش - رییس مدارک پزشکی

خانم آیدا صمدی- کارشناس آمار

خانم نرگس مسرور - کارشناس مدارک پزشکی

آقای ناصر غفاری - کارشناس مدارک پزشکی

خانم زهره ترابعلی- متصدی پذیرش

خانم مریم نظیفی - متصدی پذیرش

خانم فاطمه میثمی- متصدی پذیرش

آقای مهدی شعبانی - متصدی پذیرش

آقای مسعود حجامی - متصدی پذیرش

خانم فریبا پورخسروانی - متصدی پذیرش