نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح نمائید...

رسیدگی به پیشنهادات ، انتقادات و قدر دانی ها، اولین قدم در اجرائی نمودن نظام حاکمیت بالینی است و این امر در ارزیابی عملکرد بیمارستان ضروری می باشد و تعداد شکایات با ارتقاء سطح  آگاهی مردم و اعمال مداخلات لازم، به تدریج افزایش می یابد و دفتر رسیدگی به پیشنهادات ، انتقادات و قدردانی بیمارستان بهرامی با هدف اجرائی نمودن تئوری حاکمیت بالینی ، به عنوان مکانیزم پویا جهت ارتقای دائم کیفیت خدمات درمانی و رعایت بالاترین استاندارد های ممکن در جهت جلب رضایت بیماران و پرسنل محترم بیمارستان بهرامی، همراهی شما را در این مسیر دشوار تا رسیدن به اوج موفقیت خواهان است ، پس با ما همراه و همگام باشید.

خانم بیات
مسئول دفتر رسیدگی به پیشنهادات
انتقادات و قدردانی حاکمیت بالینی بیمارستان بهرامی

        فرم انتقادات و پیشنهادات