نام بخش: اکوکاردیوگرافی

رئیس بخش: آقای دکتر ملکیان

پزشکان بخش: آقای دکتر موحدیان - دکتر محمدپور

سرپرستار: خانم عفت امام جمعه

تعداد تخت: 2 عدد

خدماتی که به بیماران ارائه می شود:

اکو

ECG

ویزیت