نام بخش : اورژانس

رییس بخش : آقای دکتر ملکیان

سرپرستار : خانم داورزنی

تعداد تخت : 15 تخت

خدماتی که به بیماران ارائه می شود:

ارائه خدمات درمانی به صورت شبانه روزی

اتاق عمل سرپایی

اتاق CPR