نام بخش : تالاسمی و شیمی درمانی سرپایی

رییس بخش : آقای دکتر احسانی

پزشکان بخش : آقای دکتر احسانی - خانم دکتر شاهقلی - آقای دکتر کاجی

سرپرستار : خانم  یزدان پناه

تعداد تخت : 16 تخت

خدماتی که به بیماران ارائه می شود:

تالاسمی :

رگ گیری

ترانسفوزیون خون

چک علائم حیاتی 

پایش بیمار در حال دریاف فرآورده

 

شیمی درمانی:

رگ گیری

حل داروی شیمی درمانی

تزریق داروی شیمی درمانی 

چک محل تزریق دارو

چک دستورات پزشک