نام بخش : جراحی

رییس بخش : آقای دکتر منصور ملائیان

پزشکان بخش : آقای دکتر حاج زرگرباشی - خانم دکتر شیرین زمانی - آقای دکتر حسین نیا - آقای دکتر اسکندری 

سرپرستار : خانم صدرایی

تعداد تخت : 24 تخت

خدماتی که به بیماران ارائه می شود:

به صورت شبانه روزی پذیرای بیماران جراحی در تخصص های گوارشی - اورولوژی - ارتوپدی - گوش و حلق و بینی و انواع عمل های جراحی سرپایی می باشد. 

آموزش مراقبت از انواع استومی