نام بخش : داخلی 1

رییس بخش : خانم دکتر شاهقلی

پزشکان بخش : خانم دکتر شاهقلی - آقای دکتر احسانی - آقای دکتر کاجی یزدی

سرپرستار : خانم محبوبه نوجوان

تعداد تخت : 15 تخت

خدماتی که به بیماران ارائه می شود:

خدمت رسانی به بیماران خون و انکولوژی و انجام آزمایشات تخصصی و شیمی درمانی بیماران بستری

ترانسفوزیون و تزریق فرآورده های خونی به بیماران انکولوژی