نام بخش : داخلی 2

رییس بخش : خانم دکتر ناهید خسروشاهی

سرپرستار : خانم فریبا مشرقی

تعداد تخت : 20

پزشکان بخش :

آقای دکتر پیمان صادقی فوق تخصص روماتولوژی کودکان

آقای دکتر حسین شعبانی فوق تخصص غدد کودکان

 آقای دکتر کامبیز افتخاری فوق تخصص گوارش کودکان

 آقای دکتر آرمن ملکیان فوق تخصص گوارش کودکان

خانم دکتر ناهید خسروشاهی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 

خانم دکتر زهرا حق شناس  فوق تخصص غدد کودکان

خانم دکتر مهدیه موسوی فوق تخصص روماتولوژی کودکان

خانم دکتر سیمین خیاط زاده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

خدماتی که به بیماران ارائه می شود:

بیماری های مغز و اعصاب

بیماری های گوارش

بیماری های غدد

بیماری های روماتولوژی