نام بخش : دیالیز

رییس بخش : آقای دکتر مجتهدی

پزشکان بخش : خانم دکتر آزاده افشین

سرپرستار : خانم مهناز رحمانی 

تعداد تخت : 8 تخت

خدماتی که به بیماران ارائه می شود:

همودیالیز با جدیدترین دستگاه های دیالیز و بهترین سیستم (RO)