نام بخش: عفونی

رییس بخش : خانم دکتر آناهیتا ایزدی

سرپرستار : خانم مژگان محمدجواهری

تعداد تخت : 20 تخت

پزشکان بخش : آقای دکتر محسن جعفری - آقای دکتر یوسف مجتهدی - آقای دکتر علیرضا شفیعی - آقای دکتر سید حسین میرلوحی

خدماتی که به بیماران ارائه می شود:

پذیرش بیماران با مشکلات عفونی - کلیوی - آسم و آلرژی و بیماران با مشکلات ریوی