نام بخش : NICU1

رییس بخش : خانم دکتر مریم ویسی زاده

پزشکان بخش : آقای دکتر مهدی مشایخی

سرپرستار : خانم ملیحه رمضان یارندی

تعداد تخت : 7 تخت

خدماتی که به بیماران ارائه می شود:

مراقبت ویژه از نوزادان جراحی( آترزی مری- هرنی دیافراگم- آنوس بسته- انسداد روده-

مراقبت ویژه از نوزادان با مشکلات داخلی (DNS- تشنج - پره مجوریتی و ...)

آموزش شیردهی به مادر نوزادان بستری