نام بخش : NICU2

رییس بخش : آقای دکتر کامیار کامرانی

پزشکان بخش : آقای دکتر کامرانی - آقای دکتر کاوه

سرپرستار : خانم جاوید

تعداد تخت : 16 تخت سالن - 1 تخت ایزوله

خدماتی که به بیماران ارائه می شود:

مراقبت ویژه از کلیه نوزادان

مراقبت ویژه از نوزادان نارس

مراقبت تکاملی خانواده محور

آموزش شیردهی به مادر

آموزش خود مراقبتی به مادر