نام بخش : PICU

رییس بخش : خانم دکتر مریم قدسی

سرپرستار: خانم سیمین جلیل پور

تعداد تخت: 10 تخت

پزشکان بخش : خانم دکتر قدسی - خانم دکتر بیگی - خانم دکتر حبیبی

خدماتی که به بیماران ارائه می شود: مراقبتهای ویژه کودکان