آقای مهندس حسین کامرانی - مسئول تجهیزات پزشکی

آقای مجید حاجی علی خمسه - تکنسین تجهیزات پزشکی

آقای علی اکبر قهرمانی - تکنسین تجهیزات پزشکی