خانم رویا مجیدی- مدیر پرستاری

خانم لیلا طبرزدی- سوپروایزر بالینی

خانم آزیتا زارع بیدکی - سوپروایزر کنترل عفونت

خانم زهره نوربخش- سوپروایزر آموزش بیمار

خانم مریم ملایجردی- سوپروایزر آموزشی

خانم لیلا سلطان تویه - سوپروایزر در گردش

خانم نیره اثنی عشر - سوپروایزر در گردش

خانم آذر رباط میلی - سوپروایزر در گردش

خانم مریم مزید آبادی فراهانی - سوپروایزر در گردش

خانم ثریا حاصلو - منشی دفتر پرستاری