دکتر حسین شعبانی میرزایی - معاون آموزشی بیمارستان بهرامی