نام بخش: رادیولوژی و سونوگرافی

رئیس بخش: آقای دکتر آل حسین

پزشکان بخش: آقای دکتر پور غلامی - خانم دکتر زینل خانی

مسئول بخش: خانم ساکت

خدماتی که بیماران ارائه می شود:

رادیوگرافی های ساده - رادیوگرافی های تخصصی

سونوگرافی های روتین و تخصصی اطفال (با تعیین وقت) 

سونوگرافی بزرگسالان (سه شنبه بعدازظهر با تعیین وقت)