تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی سال 1399

ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی

 

سهم پرداختی سازمان های بیمه گر برای ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی

هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش دولتی در سال 1399