نام بخش: سی تی اسکن

رئیس بخش: آقای دکتر آل حسین

پزشکان بخش: آقای دکتر پور غلامی - خانم دکتر زینل خانی

مسئول بخش: خانم ساکت

خدماتی که بیماران ارائه می شود:

سی تی اسکن روتین اطفال

سی تی اسکن اطفال با داروی آرامش بخش و بیهوشی