کووید
اسلایدر 3
اینستاگرام
اسلاید 1
اسلاید 2

بخش های بیمارستان

جراحی اطفال داخلی – عفونی – نوزادان - تالاسمی –دیالیز

NICU و PICU

داخلی اطفال –جراحی - نوزادان – کلیه – غدد- خون – عفونی – گوارش - آسم و آلرژی – ریه - روماتولوژی –- اعصاب – قلب - روانپزشکی – ENT - ارتوپدی- پوست خدمات پارا کلینیکی

آزمایشگاه - پاتولوژی– رادیولوژی - سونو گرافی – سی تی اسکن – اکو کاردیو گرافی- اکوی قلب جنین - فیزیوتراپی – گفتار درمانی – شنوایی سنجی – نوار قلب – نوار مغز – اکو کاردیو گرافی - نوار عصب و عضله - آندوسکوپی – شیمی درمانی – سیستوسکوپی – ازونگوسکوپی

برگزاری جلسه کمیته مورتالیتی بهمن 99 در بیمارستان بهرامی

جلسه کمیته مورتالیتی بهمن 99 در بیمارستان کودکان بهرامی برگزار شد.

انجام بازدید اعتباربخشی براساس استانداردهای نسل چهارم از بیمارستان بهرامی

بازدید اعتباربخشی براساس استانداردهای نسل چهارم از بیمارستان کودکان بهرامی انجام شد.

برگزاری کلاس مجازی بیماری های متابولیک و دیابت برای پرستاران بیمارستان بهرامی

کلاس مجازی بیماری های متابولیک و دیابت برای پرستاران بیمارستان بهرامی برگزار شد.

انجام معاینه های ادواری کارکنان بیمارستان بهرامی در دی 99

معاینه های ادواری کارکنان بیمارستان بهرامی در دی ماه انجام شد.