آقای محمد حسین رضائی - سرپرست واحد رایانه

خانم سارا همت زاده - کارشناس رایانه

خانم مهندس فرنوش نیک آموز - رابط HIS و تحول سلامت