آقای مهندس علیرضا ملامحمدی - مسئول واحد فنی و مهندسی 

آقای مهندس محمد قادر آبادی - سرپرست تاسیسات

آقای اکبر عزیزی - تکنسین برق

اقای کمال مدبر - تکنسین تاسیسات

آقای ایرج خانی - تکنسین برق

آقای محمد جواد حاجی کریمخانی - تکنسین برق

آقای عادل عزیزی - تکنسین تاسیسات

آقای  امراه قنبری - جوشکار و آهنگر 

آقای مهدی عسگری - کاردان تاسیسات