۱ . دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است


۲ . اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار باشید


۳ . حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود


۴ . ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد


۵ . دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است