نام بخش: نوار قلب

رئیس بخش: آقای دکتر ملکیان

پزشکان بخش: آقای دکتر موحدیان - دکتر محمدپور

سرپرستار: خانم عفت امام جمعه

تعداد تخت: 1 عدد

خدماتی که به بیماران ارائه می شود:

انجام نوار قلب (EKG)