نام عمل جراحی

 

               قیمت (دلار)

 

            روزهای بستری

 

ترمیم هیپوسپادیاس پروگزیمال

4500

 3 

ترمیم هیپوسپادیاس دیستال

3000

1

ترمیم هیپوسپادیاس عود کرده

5400

3

ترمیم اپیسپادیاس

4500

2

اصلاح ریفلاکس ادراری

6000

2

اصلاح تنگی لگنچه به حالب

6900

2

آنوپلاستی برای مقعد بسته مادرزادی

6600

2

پولترو برای  هیرشپرونگ

7200

4-6

کولوستومی یا انتروستومی

1800

1

واژینوپلاستی با  فلاپ

5400

2-3

واژینوپلاستی بدون  فلاپ

4500

2

ترمیم شکاف لب یک طرفه

3300

2

ترمیم شکاف لب دو طرفه

4500

2

ترمیم شکاف کام

4200

2

ترمیم اکستروفی مثانه

12000

4-6

ترمیم هرنی دیافراگم مادرزادی

10500

5-7

ازوفاگوپلاستی در آترزی مری

10500

7-10

ترمیم آترزی دئودنوم

7500

7-10

ترمیم آترزی ژوژنوایلئال

6000

7-10

ترمیم هرنی اینگوینال

1000

1

ترمیم هرنی جدار شکم

1800

1

اورکیدپکسی در بیضه نزول نیافته

1400

1