مسئول پیگیری امور بیماران : خانم رحمانی

شماره تلفن : 77586346