کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی با بیمار روزسه شنبه 21 خرداد 98 برگزار شد.