نحوه ارتقای کارکنان در طبقات و رتبه ها:

در اجرای تبصره ماده 46 آیین‌نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، ضوابط ارتقاء طبقه و رتبه شغلی کارمندان بشرح ذیل جهت اجراء ابلاغمی‌گردد.

 

الف) نحوه ارتقاء کارمندان در طبقات شغلی:

ماده 1- کارمندان شاغل در دانشگاه برابر جدول ذیل و بر اساس شرایط احراز تحصیلی و تجربی به یک طبقه شغلی استحقاقی در جدول حق شغل ارتقاء می‌یابند.

 

 

جدول شماره (1): ارتقاء طبقه شغلی بر اساس تحصیلات، سنوات تجربی (کلیه رسته‌ها)

طبقه شغلی

تحصیلات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

پایان دوره ابتدایی

 

0

6

12

18

24

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان دوره راهنمایی (سیکل)

 

0

5

10

15

20

25

28

 

 

 

 

 

 

 

 

دیپلم

 

 

0

5

10

15

20

25

28

 

 

 

 

 

 

 

کاردانی

 

 

 

0

5

10

15

20

25

28

 

 

 

 

 

 

کارشناسی

 

 

 

 

0

4

8

12

16

20

24

28

 

 

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

0

4

8

12

16

20

24

28

 

 

 

دکترای حرفه‌ای

 

 

 

 

 

 

0

4

8

12

16

20

24

28

 

 

دکترای تخصصی (Ph.D)

 

 

 

 

 

 

 

0

4

8

12

16

20

24

28

 

ماده 2- کارمندانی که در بدو استخدام دارای شرایط تحصیلی و تجربی این ضوابط باشند، در طبقه و رتبه شغلی استحقاقی قرار خواهند گر

 

 

ب) نحوه ارتقاء کارمندان به رتبه‌های شغلی بالاتر:

 

مدت سنوات تجربی لازم برای ارتقاء رتبه متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و بالاتر به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول شماره (2): مدت سنوات تجربی قابل قبول برای متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و بالاتر

 

رتبه ها

مدت سنوات تجربی

مقدماتی

پایه

ارشد

خبره

عالی

مدت سنوات تجربی لازم برای مشاغل تا سطح کارشناسی و بالاتر

0

6

12

18

24

مدت سنوات تجربی لازم برای مشاغل کاردانی

0

8

16

24

 

مدت سنوات تجربی لازم برای سایر مشاغل

0

8

20

   

 

 الف) برای ارتقاء به رتبه پایه:

1. کسب حداقل 60 درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی،

2. گذراندن 300 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیأت امناء دانشگاه.

3. رسته خدمات 70 ساعت

ب) برای ارتقاء به رتبه ارشد:

1. کسب حداقل 70 درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی،

2.گذراندن 250 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیأت امناء دانشگاه.

3. رسته خدمات 50 ساعت

ج) برای ارتقاء به رتبه خبره:

    1. کسب حداقل 80 درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی،

2. گذراندن 200 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان مصوب هیأت امناء دانشگاه.

د) برای ارتقاء به رتبه عالی:

1. کسب حداقل 90 درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی،

2. گذراندن 150 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندانمصوب هیأت امناء دانشگاه.

مراحل ارتقاء به رتبه عالی:

  1. -     تکمیل فرم خلاصه اطلاعات کارکنان (فرم شماره 1 ) توسط کارگزین واحد

  2. -     تکمیل فرم امتیازات ارتقاء رتبه عالی کارمند ( فرم شماره 2) با توجه به سوابق و مستندات ارائه شده توسط کارگزین

  3. -     تکمیل فرم مستند سازی تجربیات ( فرم شماره 3) توسط کارمند و دادن امتیاز توسط مدیربیمارستان حداکثر 50 امتیاز

4 کلیه مستندات مربوط به عضویت در شورا ها و کمیته ها و تشویقات در 10 سال اخیر و مستند سازی تجربیات توسط کارمند CD  شود.

5-ارسال کلیه فرم ها و مستندات به واحد طبقه بندی مشاغل دانشگاه