نام بخش : CSR

رییس بخش : آقای دکتر مولائیان

سرپرستار : خانم قلی پور

خدماتی که ارائه می شود:

استریل کردن کلیه اقلام و تجهیزات اتاق عمل و بخش های بیمارستان و تحویل پک های استریل به کلیه بخش ها