بخش های بیمارستان

جراحی اطفال داخلی – عفونی – نوزادان - تالاسمی –دیالیز

NICU و PICU

داخلی اطفال –جراحی - نوزادان – کلیه – غدد- خون – عفونی – گوارش - آسم و آلرژی – ریه - روماتولوژی –- اعصاب – قلب - روانپزشکی – ENT - ارتوپدی- پوست خدمات پارا کلینیکی

آزمایشگاه - پاتولوژی– رادیولوژی - سونو گرافی – سی تی اسکن – اکو کاردیو گرافی- اکوی قلب جنین - فیزیوتراپی – گفتار درمانی – شنوایی سنجی – نوار قلب – نوار مغز – اکو کاردیو گرافی - نوار عصب و عضله - آندوسکوپی – شیمی درمانی – سیستوسکوپی – ازونگوسکوپی

برگزاری جلسه کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

جلسه کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برگزار شد.

برگزاری جلسه مشترک کارگروه مدیریت انرژی معاونت توسعه دانشگاه با مدیریت بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

جلسه مشترک کارگروه مدیریت انرژی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه با مدیریت بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیته انتخاب کتاب در کتابخانه بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

جلسه کمیته انتخاب کتاب در کتابخانه بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایا و کمیته بهداشت حرفه ای در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

جلسه کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایا و کمیته بهداشت حرفه ای در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برگزار شد.