بخش های بیمارستان

جراحی اطفال داخلی – عفونی – نوزادان - تالاسمی –دیالیز

NICU و PICU

داخلی اطفال –جراحی - نوزادان – کلیه – غدد- خون – عفونی – گوارش - آسم و آلرژی – ریه - روماتولوژی –- اعصاب – قلب - روانپزشکی – ENT - ارتوپدی- پوست خدمات پارا کلینیکی

آزمایشگاه - پاتولوژی– رادیولوژی - سونو گرافی – سی تی اسکن – اکو کاردیو گرافی- اکوی قلب جنین - فیزیوتراپی – گفتار درمانی – شنوایی سنجی – نوار قلب – نوار مغز – اکو کاردیو گرافی - نوار عصب و عضله - آندوسکوپی – شیمی درمانی – سیستوسکوپی – ازونگوسکوپی

بازدید نعمت الله ترکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران و دکتر رامین رحیم نیا، مدیر برنامه ریزی منابع مالی دانشگاه از بیمارستان بهرامی

نعمت الله ترکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران و دکتر رامین رحیم نیا، مدیر برنامه ریزی منابع مالی دانشگاه از بخش های درمانی و تاسیساتی بیمارستان بهرامی بازدید کردند

برگزاری واک راند شبانه تیم مدیریتی بیمارستان بهرامی

تیم مدیریتی بیمارستان بهرامی از بخش های اورژانس، داخلی 2، PICU، نوزادان، جراحی و 2 NICU این بیمارستان بازدید کردند

برگزاری کارگاه تجزیه و تحلیل شاخص های آماری بخش های بالینی در بیمارستان بهرامی

کارگاه تجزیه و تحلیل شاخص های آماری در بخش های بالینی ویژه پرستاران دانشگاه، در بیمارستان بهرامی برگزار شد

قدردانی دکتر مجتهدی از سرپرستار بخش داخلی 2 بیمارستان بهرامی

رئيس بيمارستان بهرامي در پي رضایتمندی همراهان بیماران از بخش داخلی 2 از کارکنان اين بخش تقدير کرد