بخش های بیمارستان

جراحی اطفال داخلی – عفونی – نوزادان - تالاسمی –دیالیز

NICU و PICU

داخلی اطفال –جراحی - نوزادان – کلیه – غدد- خون – عفونی – گوارش - آسم و آلرژی – ریه - روماتولوژی –- اعصاب – قلب - روانپزشکی – ENT - ارتوپدی- پوست خدمات پارا کلینیکی

آزمایشگاه - پاتولوژی– رادیولوژی - سونو گرافی – سی تی اسکن – اکو کاردیو گرافی- اکوی قلب جنین - فیزیوتراپی – گفتار درمانی – شنوایی سنجی – نوار قلب – نوار مغز – اکو کاردیو گرافی - نوار عصب و عضله - آندوسکوپی – شیمی درمانی – سیستوسکوپی – ازونگوسکوپی

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

نمادهای دفاع مقدس در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برای گرامیداشت اين هفته نصب شد.

برگزاری جلسه کمیته مدیریت خطر و حوادث و بلایا در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

جلسه کمیته مدیریت خطر و حوادث و بلایا در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیته بهداشت حرفه ای مهر 99 در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

جلسه کمیته بهداشت حرفه ای مهر 99 در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

جلسه کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برگزار شد.