نام بخش: آندوسکوپی

رئیس بخش: آقای دکتر افتخاری

پزشکان بخش: آقای دکتر افتخاری - آقای دکتر ملکیان

سرپرستار: خانم قلی پور

تعداد تخت : 1 عدد

خدماتی که به بیماران ارائه می شود:

نمونه برداری حین آندوسکوپی

بررسی وضعیت معده - مری