نام بخش: اسپیرومتری

رئیس بخش: دکتر ملکیان

پزشکان بخش: دکتر شفیعی

سرپرستار: خانم عفت امام جمعه

خدماتی که به بیماران ارائه می شود:

انجام اسپیرومتری در 2 مرحله با و بدون اسپری 

انجام اسپیرومتری در 2 مرحله قبل و بعد از ورزش