نام بخش: تست پوستی

رئیس بخش: دکتر ملکیان

پزشکان بخش: دکتر شفیعی

سرپرستار: خانم عفت امام جمعه

تعداد تخت: 2 عدد

خدماتی که به بیماران ارائه می شود:

انجام ویزیت و تست آلرژی