مطالعه علمی شهروندی و فرهنگ آن از قرن ۹۱ همگام با تفکرات جوامع مدنی و دولت های ملی شکل گرفته است. واژه شهروندی معادل (Citizen (در زبان انگلیسی بیان شده؛ و در زبان فارسی پسوند "وند" در اصطالح شهروند، بیانگر نوعی مالکیت برای اهالی و ساکنان یک شهر به عنوان صاحب و مالک آن، می باشد. در حوزه فرهنگ شهروندی باید اشاره به یکسری از متغیرهایی کنیم که جزء کلید واژه های اساسی فرهنگ شهروندی است؛ این مفاهیم کلیدی همان "مسئولیت پذیری شهری، قانون مند بودن شهروندان، هنجار پذیری از الگو های شهرنشینی" است، این مفاهیم منجربه شکل گیری هویت فرهنگ شهروندی گشته است. در زیر تعاریفی از مفاهیم شهروند، شهروندی و فرهنگ شهروندی به اختصار بیان می گردد:

شهروند : واژه شهروند مرکب از دو کلمه )شهر( به معنای جامعه انسانی ، و )وند ( به معنای عضو و وابسته می باشد . شهروندی : معموالً به صورت عضویت در یک قلمرو سرزمینی و یک اجتماع سیاسی تعریف می شود . به طور کلی شهروندی با اجرای کامل حقوق سیاسی ، حق رای و به دست آوردن یک منصب عمومی سرو کار دارد . پس شهروندی یک شأن است ؛ شأنی که به واسطه عضویت در یک دولت ، ملت و یک قلمرو سرزمینی مشخص به فرد داده و فردی که این شأن به او اعطا شده و یا آنرا به دست آورده از حقوق و مزایا و به تبع آن تعهداتی متناسب با آن حقوق و مزایا برخوردار می گردد . فرهنگ شهروندی : مجموعه ای از ارزش ها ، نگرش ها و قوانین مشترک بنیادی است که در بردارنده احساس تعلق ، تعهد و احترام می باشد . فرهنگ شهروندی که بهتر است به آن فعالیت )فعال بودن ( و تعهد شهروندی گفته شود، یک مفهومی است که نه تنها اشاره به یادگیری زندگی جمعی دارد ، بلکه شامل کسب ارزش ها ، نگرش ها ، مهارت ها و وفاداری به تعهدات شهروندی است که گاه با نام شهروند دموکراتیک نیز شناخته شده است . فرهنگ شهروندی، هنجارهای جامعه را رقم می زند و پایه های ارتباط میان شهروندان را شکل می دهد ، شهری که از فرهنگ غنی شهروندان لبریز است ، امنیت و آرامش در آن هویداست و مشارکت شهروندان در هر فعالیت به چشم می خورد ؛ مشارکتی سازنده که هزینه های اداره شهر را کاهش داده و لبخند را جایگزین دغدغه ها و نا آرامی ها می نماید. فرهنگ شهروندی هویتی تحصیل شده در یک روز ، یک ماه و یک سال نیست ، بلکه در یک دوره زمانی و در تعامالت اجتماعی ساکنین شهر ایجاد می گردد ؛ فرهنگ شهروندی تعاملی میان شهروندان ، آداب و رسوم موجود در میان ساکنین ، تبلیغات و اطالع رسانی فرهنگی ، زیر ساخت های فرهنگی و باز خوردی است که ساکنین شهر با آن مواجه خواهند شد .