خانم رویا مجیدی- مدیر پرستاری

خانم مریم ملایجردی- سوپروایزر بالینی

خانم آزیتا زارع بیدکی - سوپروایزر کنترل عفونت

خانم زهره نوربخش- سوپروایزر آموزش بیمار

خانم لیلا سلطان تویه - سوپروایزر در گردش

خانم نیره اثنی عشر - سوپروایزر در گردش

خانم آذر رباط میلی -آموزش ضمن خدمت

خانم مریم مزید آبادی فراهانی - سوپروایزر در گردش

خانم ثریا حاصلو - منشی دفتر پرستاری

آقای رضا بابایی - سوپرایزر بالینی