تغذیه با شیر مادر                                                                                                                         ترکیب شیردوشی با پمپ

اهمیت تغذیه با شیر مادر برای نوزادان نارس                                                                                    فشردن پستان

اهمیت دوشیدن شیر مادر در نوزاد نارس                                                                                         استفاده از محافظ نوک پستان

ارزیابی شیردهی نوزاد نارس                                                                                                          پاسخ به سوالات رایج شیردهی

چالش های تغذیه با شیر مادر در نوزاد نارس                                                                                    روش زیر بغلی

تسهیل چالش های تغذیه با شیر مادر در نوزاد نارس                                                                         روش گهواره ای متقابل

اهمیت مراقبت آغوشی در نوزاد نارس                                                                                              روش نگهداشتن پستان در دهان نوزاد

روش صحیح مراقبت آغوشی                                                                                                          اطمینان از گرفتن صحیح پستان توسط نوزاد

روش دوشیدن آغوز                                                                                                                       روش اول دوشیدن شیر با دست

روش دوم دوشیدن شیر با دست                                                                                                    روش سوم دوشیدن شیر با دست-مورتون

اتصال قیف، شیلد، شیردوش                                                                                                        دوشیدن شیر با پمپ شیردوش

تغذیه نوزاد  دارای اکسیژن با رابط سیلیکونی سرنگ                                                                          تشویق نوزاد دارای اکسیژن به مکیدن سینه

استفاده از رابط سلیکونی برای تشویق نوزاد به مکیدن                                                                استفاده از انگشت و رابط سلیکونی برای تشویق به مکیدن

روش استفاده از شیر مکمل در نوزاد نارس                                                                                       استفاده از کاپ برای تغذیه نوزاد نارس

روش استفاده از تغذیه با انگشت                                                                                               مکیدن پستان در حین گاواژ نوزاد

روش فشردن پستان