نام بخش: نوار مغز

رئیس بخش: آقای دکتر ملکیان

پزشکان بخش: خانم دکتر خسروشاهی - دکتر رضوانی - خانم دکتر خیاط زاده

سرپرستار: خانم عفت امام جمعه

تعداد تخت: 1 عدد

خدماتی که به بیماران ارائه می شود:

انجام EEG (نوار مغز) به صورت خواب - بیدار - فوتیک - HV